Tây Du Ký - 500 năm dưới Ngũ Hành Sơn

sol-la re fa mi re la
la la re2 mi2 re2 mi2 sol si la
sol sol la do2 si la sol fa
sol-la do re mi re mi sol re

sol-la re fa mi re la
la la re2 mi2 re2 mi2 sol si la
re2 re2 mi2 re2 mi2 la sol fa
sol-la do re mi re mi sol mi re

la la do2 re2 fa2, fa2 mi2 re2 do2 re2
la la do2 re2 fa2, fa2 mi2 re2 do2 sol la

sol sol la do2 si la sol fa
do2 re2 mi2 re2 mi2 re2 do2 re2

sol-la re fa mi re la
re2 re2 mi2 re2 mi2 sol si la

sol fa la, sol fa mi, mi re do, re mi re mi re mi sol re
sol fa la, sol fa mi, mi re do, re mi re mi re mi sol re
  • Cao Minh Trí
  • Sáo Trúc Trường Sa