Ánh trăng nói hộ lòng tôi

do fa, la do2, fa mi, la do2
do2 re2, mi2 fa2 mi2 re2 do2
la sol fa fa fa, la sol fa fa fa
sol la sol fa re la sol

do fa, la do2, fa mi, la do2
do2 re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2
la sol fa fa fa, la sol fa fa fa
sol la sol re mi sol fa

do2 la sol fa do2 mi
re mi re mi re do la
do2 la sol fa do2 mi
re mi fa fa fa sol la sol

do fa, la do2, fa mi, la do2
do2 re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2
la sol fa fa fa, la sol fa fa fa
sol la sol fa re la sol

do fa, la do2, fa mi, la do2
do2 re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2
la sol fa fa fa, la sol fa fa fa
sol la sol re mi sol fa
  • Mão Mèo
  • Không biết