Bản tình ca mùa đông


la si do2 do2 do2 do2 do2 do2 re2
sol la si si si si si do2 la
fa sol la la la la sol sol si si mi

la si do2 do2 do2 do2 do2 do2 re2
sol mi2 fa2 fa2 sol2 mi2 do2
la si do2 do2 do2 re2 re2 fa2 mi2
re2 mi2 fa2 fa2 fa2 mi2 re2 do2 si
si-do2-re2 mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 si la
la si do2 re2 re2 re2 si si la sol sol la si do2-re2 do2 do2 re2 mi2

re2 mi2 fa2 fa2 fa2 mi2 re2 do2 si
si-do2-re2 mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 si la
la si do2 re2 re2 re2 re2 si si la sol sol la si si si si do2 sol-la
mi2 re2 re2 do2 re2 sol...sol2 fa2 fa2 re2 re2
si do2 re2 re2 re2 re2 mi2 mi2 mi2 mi2 fa2 mi2

re2 mi2 fa2 fa2 fa2 mi2 re2 do2 si
si-do2-re2 mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 si la
la si do2 re2 re2 re2 si si la sol sol la si do2-re2 do2 do2 re2 mi2
re2 mi2 fa2 fa2 fa2 mi2 re2 do2 si
si-do2-re2 mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 si la
la si do2 re2 re2 re2 re2 si si la sol sol la si si si si do2 sol-la
  • Ngọc Tú
  • Hoàng An