Big fish (ĐẠI NGƯ HẢI ĐƯỜNG)

re fa fa sol sol la la re2 do2 la sol
re fa fa sol sol la la, re do
re fa fa sol sol la la re2 do2 la sol
sol la re, sol la re do re
re fa sol fa re, re fa sol fa la
la do2 re2, do2 la sol fa sol la
re fa sol fa re, re fa sol fa la
sol la re, sol la re do re

la do2 fa2 mi2 la, la sol fa sol la
la sol fa re2 fa2 mi2 re2 do2 sol la
la do2 fa2 mi2 la, la sol fa sol la
sol la re, sol la re do re

la do2 re2 do2 la
la do2 re2 mi2 fa2
re2 la2 sol2, re2 la2 sol2 fa2 mi2 do2 la
sol2 la2 re2, sol2 la2 re2 do2 re2
  • Dong Min