Cay đắng bờ môi

mi2 re2 sol2 si do2, la-sol do2 re2 mi2 re2_do2 re2
sol do2 re2 mi2_re2 do2 re2
mi_re sol si do2_re2 sol do2
fa2_sol2 sol2 la2 sol2_do3 la2 sol2
re2_do2 do2 mi2 fa2_sol2 do2_mi2 fa2
do2_re2 re2 do2 do2_mi2 re2_do2 fa_sol
si_la sol re2 re2_sol2 si do

mi2 re2 sol2 si do2, la-sol do2 re2 mi2 re2_do2 re2
sol do2 re2 mi2_re2 do2 re2
mi_re sol si do2_re2 sol do2
fa2_sol2 sol2 la2 sol2_do3 la2 sol2
re2_do2 do2 mi2 fa2_sol2 do2_mi2 fa2
do2_re2 re2 do2 do2_mi2 re2_do2 fa_sol
si_la sol re2 re2_sol2 si do

sol2-la2 do3, re3_do3 la2_sol2
sol2_do3 la2 la2 sol2_do3 la2_sol2 mi2_re2
re2_sol2 sol2 sol2 mi2_re2_sol2 mi2_re2 la_sol sol_la do2_re2
sol2-la2 do3,re3_do3 la2_sol2
sol2_do3 la2 la2 sol2_do3 la2_sol2 mi2_re2
re2_sol2 sol2 sol2 mi2_re2_sol2 mi2_re2 la_sol sol_la do2

mi2 re2 sol2 si do2, la-sol do2 re2 mi2 re2_do2 re2
sol do2 re2 mi2_re2 do2 re2
mi_re sol si do2_re2 sol do2
fa2_sol2 sol2 la2 sol2_do3 la2 sol2
re2_do2 do2 mi2 fa2_sol2 do2_mi2 fa2
do2_re2 re2 do2 do2_mi2 re2_do2 fa_sol
si_la sol re2 re2_sol2 si do
  • Ngọc Tú
  • Hoàng Anh
  • Mão Mèo
  • Hà Luyện