Chào em cô gái Lam Hồng

do2-re2 re2 re2 re2 do2 la do2 la
sol la re2 mi2, mi2 mi2 mi2 re2-mi2 re2 si-la do2
re2 mi2 mi2 mi2 re2-mi2 re2
do2-la re2 do2 re2 mi2 re2 si-la
re2 si-la re2 mi2 re2 si-la re2
re2 la la la la-sol-fa sol-la sol
re fa-sol la la re2 re2 re2 re2
fa2 mi2 re2 si-la re2-fa2 fa2 fa2 fa2 fa2 fa2

fa2-re2 sol2, fa2-re2 sol2 sol2 fa2-re2
re2 do2 re2-mi2 mi2 do2 re2 do2 re2 fa2 si-la
la la la la-sol fa sol-la sol fa
re re re fa sol-la la sol-la
sol-la la re2 re2 fa2 si-la
re2-fa2 sol2 fa2 mi2 re2...
do2 re2-sol2, fa2 sol2 la2 sol2 fa2 sol2 fa2 si-la re2

re2-fa2 fa2 fa2 fa2 fa2 re2, re2 fa2 fa2 re2-fa2 re2
si la do2 do2 do2 do2 do2 do2 do2 do2 si-la re2 la la sol fa
re re re re la-sol-la do2-la fa sol sol fa-re
re re re re la-sol-la do2-la
la fa la la la re2, re2 mi2 fa2, mi2 re2 mi2 re2 la re2
re2 fa2 sol2 la2, sol2 la2 sol2 fa2 re2
mi2 (re2) do2 re2 mi2 mi2 re2 mi2 mi2 mi2 sol2 si-la
re2 fa2 sol2 fa2 sol2 fa2 re2 re2
la do2 re2 do2 la do2 re2 fa2
do2 la re2 re2 re2 re2
fa2 mi2 re2 la sol2 sol2 sol2 sol2 sol2 sol2
re2 fa2 sol2 la2, la2 la2 la2 sol2, sol2 fa2 re2 fa2, sol2 fa2 re2

Kết
la2 sol2… fa2 re2…fa2 sol2… fa2 re2…

la2 sol2… fa2 re2…fa2 sol2… fa2 re2…
  • Huy Hiệu
  • Mão Mèo
  • Tương Nghệ
  • Trường Sa