Chiếc áo bà ba

sol2 sol2 do2_re2 mi2 re2 si do2 do2_re2 sol_re2
la do2 la_sol fa sol re_do2 si_do2 si
sol2 sol2 do2_re2 mi2 re2_sol2 si do2 re2 sol_re2
re la sol_la do2 re2 re sol fa_sol

sol2 sol2 do2_re2 mi2 re2 si do2 do2_re2 sol_re2
la do2 la_sol fa sol re_do2 si_do2 si
sol2 sol2 do2_re2 mi2 re2_sol2 si do2 re2 sol_re2
re la la do2 re2 re sol sol

ĐK:
re2 sol2_la2 sol2_fa2 fa2 fa2 fa2 re2 sol2_fa2 re2
re2 sol2_la2 sol2_fa2 fa2 fa2 fa2 re2 sol2_fa2 sol2
re2 la2 sol2 fa2 fa2 fa2 re2 sol2_fa2 re2
re2 la2 sol2_fa2 fa2 fa2 re2 si re2_fa2 sol2
mi2 mi2 re2_mi2 mi2 sol2 sol2 si do2 re2
la la la do2 re2 re2 re la do2 re2 re2 re sol

re la la re2 do2 do2 re re
re2 do2 do2 re re
re2 do2 do2_la re re
re2 do2 do2 la re sol

re la la re2 do2 do2 re re
re2 do2 do2 re re
re2 do2 do2_la re re
re2 do2 re2 si_do2_re2_fa2_sol2
  • Minh Giang
  • Lão Hạc
  • Mr Thái
  • Tiến Nhiên