Con cào cào

sol mi mi la la la sol sol
do2 la do2 sol mi mi sol sol mi mi_la
mi do do mi sol mi_sol re
mi sol mi re re_mi (do) re do

ĐK
sol_la mi mi mi sol mi mi_la sol
la si sol sol sol la sol sol_re2 do2
la mi mi mi sol mi mi_la sol
la si sol sol sol la sol sol_re2 do2sol2 mi2 mi2 la2 la2 la2 sol2 sol2
do3 la2 do3 sol2 mi2 mi2 sol2 sol2 mi2 mi2_la2
mi2 do2 do2 mi2 sol2 mi2_sol2 re2
mi2 sol2 mi2 re2 re2_mi2 sol re2 do2

ĐK
sol2_la2 mi2 mi2 mi2 sol2 mi2 mi2_la2 sol2
la2 si2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2 sol2_re3 do3
la2 mi2 mi2 mi2 sol2 mi2 mi2_la2 sol2
la2 si2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2 sol2_re3 do3
  • Bé Bào Ngư