Gặp mẹ trong mơ

re re re re la sol , mi mi mi mi fa re
re re re re la sol, do2 do2 do2 do2 re2 do2-la
la la re2 do2 re2 re2, do2 re2 do2 la sol
fa fa fa fa do2 la do2 sol sol la re

la la la la fa2 re2, do2 re2 do2 la sol
fa fa fa fa do2 la, do2 sol sol la re
la la la la fa2 re2, do2 re2 do2 la sol
fa fa fa fa do2 la, do2 sol sol la re

re re re re la sol, mi mi mi mi fa re
re re re re la sol, do2 do2 do2 re2 do2-la
la la re2 do2 re2, do2 re2 do2 la sol
fa fa fa fa do2 la do2 sol sol la re

la la la la fa2 re2, do2 re2 do2 la sol
fa fa fa fa do2 la, do2 sol sol la re
la la re2 do2 re2 re2, do2 re2 do2 la sol
fa fa fa fa do2 la, do2 sol sol la re

re re re re la sol, mi mi mi mi fa re
re re re re la sol, do2 do2 do2 re2 do2-la
la la la la fa2 re2 do2 re2 do2 la sol
fa fa fa do2 la do2 sol la re2
  • Tuấn sáo
  • Mão Mèo
  • Ngọc Tú
  • An Sáo
  • Trần Thanh Tùng