Hai dòng ngược xuôi

la do2 re2 do2 re2, fa2 mi2 re2 do2 re2 la
re fa sol fa sol, do2 la sol fa sol re
do re fa sol la, do2 la la sol fa
mi sol mi re do do re

la do2 re2 do2 re2, fa2 mi2 re2 do2 re2 la
re fa sol fa sol, do2 la sol fa sol re
do re fa sol la, do2 la la sol fa
mi sol mi re do do re

re2 mi2 fa2 fa2 mi2 re2 do2 do2 re2
re2 mi2 fa2 fa2 mi2 re2 do2 re2 la
sol la sib do2 re2, mi2 re2 re2 mi2 fa2
mi2 fa2 mi2 re2 do2 re2 la

la do2 re2 do2 re2, fa2 mi2 re2 do2 re2 la
re fa sol fa sol, do2 la sol fa sol re
do re fa sol la, do2 la la sol fa
mi sol mi re do do re
  • Mão Mèo
  • Huy Hiệu