Hãy về đây bên anh

fa sol la sol la, sol fa sol la fa
re fa fa fa fa fa re sol
fa sol la sol la, sol la do2 re2 do2
la re2 re2 re2 re2 do2 la sol

fa sol la sol la, sol fa sol la fa
re fa fa fa fa fa re sol
fa sol la sol la sol la do2 re2 do2
la re2 re2 re2 do2 re2 fa2 sol2

ĐK
do2 re2 fa2 sol2 la2 sol2 la2 sol2 fa2 la2
la2 sol2 fa2 sol2 mi2 re2 mi2 re2 do2 la
fa sol la la sol fa re fa sol la do2
la do2 do2 re2 do2 do2 la do2 la sol

do2 re2 fa2 sol2 la2 sol2 la2 sol2 fa2 la2
la2 sol2 fa2 sol2 mi2 re2 mi2 re2 do2 la
fa sol la do2 sol fa re fa sol la do2
la do2 do2 re2 do2 la sol la sol fa
  • Huy Hiệu
  • Ngọc Lâm
  • Bảo Hiếu
  • Lê Hương Trà