Hãy xem như là một giấc mơ

Dạo:
la mi2 re2 do2 la, si do2 si sol mi
la mi2 re2 do2 la, si do2 si sol la

mi re mi mi re do sol la sol
mi sol la sol la do2 si sol mi
mi re mi mi re do sol la sol
mi sol la la do2 si la sol la

mi re mi mi re do sol la sol
mi sol la sol la do2 si sol mi
mi re mi mi re do sol la sol
mi do2 si si si la sol mi, sol la

do2 re2 mi2 mi2 mi2 re2 mi2, re2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2
mi2 sol2 la2 la2 la2 do3 si2 la2 sol2 mi2
do2 re2 mi2 mi2 mi2 re2 mi2, re2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2
mi2 sol2 la2 sol2 la2 do3 si2 sol2 la2

do2 re2 mi2 mi2 mi2 re2 mi2, re2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2
mi2 sol2 la2 sol2 la2 do3 si2 la2 sol2 mi2
do2 re2 mi2 mi2 mi2 re2 mi2, re2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2
mi2 sol2 la2 sol2 la2 do3 si2 la2 sol2 mi2, sol2 la2
  • Huy Hiệu
  • Thập Toàn