Kiếm hiệp tình - Võ Lâm Truyền Kỳ

Re2 Mi2 Re2 Do2 La, Do2 Mi2 Re2
Re2 Mi2 Fa2 Mi2 La, Do2 Re2 Sol
Fa Fa Sol Fa Sol La Do2 Re2_Do2
Sol La Do2 La, Sol La La
La Do2 Re2 Fa2 Mi2 Do2 Re2
La Do2 Re2 Do2 Re2, Fa Do2 Sib La
Sol Sol Sol Fa Sol La Do2 Re2_Mi2
Sol2_Fa2_Mi2_Re2_Do2_La Do2 Mi2 Re2

Fa2 Mi2 Re2, Do2 Re2 Mi2 Re2, Do2 Re2 Mi2 La
Sib La Sol, Sib La Sol, Mi Fa Sol La, Sol La Do2 La Do2 Re2 Mi2
Sol2_La2 Sol2 Fa2 Mi2 Do2, Fa2 Mi2 Re2
  • Linh Dizi
  • Mai Mèo
  • Hương Trà