Lá Diêu Bông

la si do2 si la
mi2 mi2 mi2 mi2 re2-mi2, re2 do2 re2-mi2-sol2 do2 si-la
si-la sol la la la

la si do2 si la, mi2 mi2 mi2 mi2 re2-mi2
re2 do2 re2-mi2-sol2 do2 si-la
si si la sol la la sol-la

sol2 do2 sol2 mi2 sol2 mi2 sol2 do2
sol2-la2 mi2 la2 mi2 mi2, mi2 mi2 la2 la2 re2
la2-si2 si2 la2 si2 do3 si2 la2
mi2 sol2 sol2 sol2 sol2 sol2
sol2-la2 do2 do2 mi2 mi2 re2-mi2
re2 re2 la re2 mi2 re2 re2
si re2 si la-sol sol mi2 re2 re2
mi2 mi2 fa2 la si do2 si la
  • NSƯT Đinh Linh
  • Bảo Hiếu
  • Nguyễn Trân
  • Mão Mèo