Lâu đài trên không

la si do2 ... si do2... mi2 si
mi mi la ... sol la do2 sol
mi mi fa ... mi fa do2 mi
do2 do2 do2 si...fa# fa# si si

la si do2 si do2 ... mi2 si
mi mi la ... sol la do2 sol
mi fa do2 si ... do2 re2 re2 mi2 do2
do2 si ... la so la sol# la

do2 re2 mi2 re2 mi2 sol2 re2
sol sol do2 ... si do2 mi2 mi2
la si do2 si do2 re2 ... re2 do2 sol sol
fa2 mi2 re2 do2 mi2

mi2, la2 ... sol2 ... mi2 re2 do2 do2
do2, re2 do2 re2 sol2 mi2
mi2, la2 ... sol2 ... mi2 re2 do2 do2
do2, re2 do2 re2 si la