Nếu lúc trước em đừng tới

do do re fa, fa re fa sol la sol fa
fa fa sol la, la sol la do2 re2 do2 la
la la do2 re2, re2 do2 re2 fa2 fa2 re2 do2 la sol la
re fa sol, sol la do2 la sol fa fa
do do re fa, fa re fa sol la sol fa
fa fa sol la la son la do2 re2 do2 la
la la do2 re2, re2 do2 re2 fa2 fa2 re2 do2 la sol la
re fa sol sol la sol fa re sol fa

la fa2 fa2 fa2 fa2 fa2, fa2 sol2 fa2 re2 do2 re2 do2
la do2 re2 do2 re2 fa2 re2 do2 la sol la
fa sol sol sol la sol, la do2 do2 do2 re2 do2
la do2 re2 re2 do2 re2 do2 re2 fa2 sol2

la2 la2 la2 sol2 fa2 la2, sol2 sol2 sol2 fa2 re2 fa2
do2 re2 do2 re2 fa2 sol2 la2 sol2 fa2 sol2 la2
la2 la2 la2 sol2 fa2 la2, sol2 sol2 sol2 fa2 re2 fa2
do2 re2 do2 re2 fa2 la2 sol2 fa2 sol2 fa2