Tình nhi nữ

Mỗi người có cách cảm âm và thổi khác nhau, gợi ý sau chỉ nên tham khảo:

fa_sol
: luyến (truyền hơi từ fa sang sol)
mi_fa
: luyến mượn note (vuốt truyền hơi từ mi sang fa)
faR
: láy đơn (R trên note nào thì láy note bên trên note đó, ví dụ faR thì láy note bên trên là note sol)
reX
: láy rền (X trên note nào thì láy 2 note bên trên note đó, ví dụ reX thì láy 2 note bên trên là note mi và fa), thường láy rền ở note re và sol
fa
: ngân tự do
fa
: ngân tự do ngắn
do re _fa, sol _la fa mi reR do re
re_fa sol _la, do2 re2 fa sol _la _si _la
la do2 re2 do2R re2, re _la _sol fa sol, la_do2 re do
re mi sol _la _sol re _fa

ĐK:
do2 do2 re2 fa2 mi2 re2 do2 re2
do2 do2 re2 fa2 mi2 re2 do2 la

do re _fa, sol _la fa mi re do re
re_fa sol _la, do2 re2 fa sol _la _si _la
la do2 re2 do2R re2, re _la _sol fa sol, la_do2 re do
re mi sol _la _sol re _fa

ĐK:
do2 do2 re2 fa2 mi2 re2 do2 re2
do2 do2 re2 fa2 mi2 re2 do2 la

la do2 re2 do2R re2, re _la sol fa sol, la_do2 re do
re mi sol la re _fa
  • Bùi Công Thơm
  • Hà Luyện
  • Mão Mèo
  • Thập Toàn
  • Tuấn sáo