Tình nhi nữ

do re _fa, sol _la fa mi reR do re
re_fa sol _la, do2 re2 fa sol _la _si _la
la do2 re2 do2R re2, re _la _sol fa sol, la_do2 re do
re mi sol _la _sol re _fa

ĐK:
do2 do2 re2 fa2 mi2 re2 do2 re2
do2 do2 re2 fa2 mi2 re2 do2 la

do re _fa, sol _la fa mi re do re
re_fa sol _la, do2 re2 fa sol _la _si _la
la do2 re2 do2R re2, re _la _sol fa sol, la_do2 re do
re mi sol _la _sol re _fa

ĐK:
do2 do2 re2 fa2 mi2 re2 do2 re2
do2 do2 re2 fa2 mi2 re2 do2 la

la do2 re2 do2R re2, re _la sol fa sol, la_do2 re do
re mi sol la re _fa

Dạo:
sol... sol sol... fa sol la sol fa re...
sol... sol sol... fa sol la do2-re2 do2...
re2 fa2 do2... re2 sol-la...
do2 re2 la... do2 sol... do2... la do2... do re fa...
  • Bùi Công Thơm
  • Hà Luyện
  • Mão Mèo
  • Thập Toàn
  • Tuấn sáo