Phai dấu cuộc tình

re re mi fa re la, sol sol la la sol fa do re
do do re re do fa, fa sol la, sol la sol la sol fa do re

re re mi fa re la, sol sol la la sol fa do re
do do re re do fa, fa fa sol, sol la sol la sol sol fa do re

ĐK
fa fa sol sol la la la la la la la do2 re2 do2 do2 sol la
sol la do2 re2 re2 re2 re2 re2 do2 do2 sol la
la sol la do2 la re
re re mi fa re do
do2 do2 la la do2 re2

fa fa sol sol la la la la la la la do2 re2 do2 sol la
sol la do2 re2 re2 re2 re2 re2 do2 do2 sol la
la sol la do2 la re
re re fa fa re do
do2 do2 la la fa2 re2
  • Bùi Công Thơm
  • Lý Văn Vệ