Tây Du Ký - Đường chúng ta đi

fa re la sol la-fa
mi re mi sol la fa re
la re2 la re2 do2 si la
fa sol la si la sol
re la sol la re fa
la fa la-sol re fa sol la
la re2 la re2 do2 si la
si-sol si-la sol fa sol
la-mi sol-mi re do re

ĐK
la do2 la do2 re2 fa2 mi2 re2 do2 re2
fa2 fa2 mi2 re2 mi2-re2-do2, re2 la
fa2 fa2 mi2 re2 do2, do2-re2 do2 la

re fa la fa-sol la sol
sol mi sol mi re do re
re fa la fa-sol la sol
la do2 la fa2 fa2-re2-mi2 re2 do2 re2
  • Mão Mèo
  • Cao Minh Trí
  • Sáo trúc Cao Bằng
  • Sáo trúc Trường Sa
  • Sáo trúc Bảo Hiếu