Tiễn bạn lên đường

mi re mi re do sol la sol, mi sol la la la la la mi sol
mi la la la sol la , la do2 sol sol sol la mi
do re re re re re re do mi re

mi re mi re do sol sol la sol
mi sol la la la la la mi sol
mi la la la sol la la do2 sol sol sol la mi
do re re re re re re do re do

do do2 do2 do2 do2 re2 do2 si sol la mi, do re re re mi re
do do2 do2 do2 do2 re2 do2 la sol la do2, sol la sol la do2 re2
do2 re2 mi2 re2 do2 mi2, re2 do2 mi2 re2 do2
mi mi sol la sol la do2 sol la mi
mi re mi sol la sol sol mi sol la do2 la
la sol la do2 do2 do2 la re2

do2 re2 mi2 re2 do2 mi2 re2 do2 re2 mi2 re2 do2
mi mi sol la sol la do2 sol la mi
mi re mi sol la sol sol mi sol la do2 la
la sol la mi2 re2 la do2
  • Thập Toàn
  • Vũ Xuân Thành
  • Thế Vinh