Tình ca du mục

sol-la si do2 re2 do2 si la do2 sol-la
re-mi fa sol la sol fa mi re
sol-la si do2 re2 do2 si la do2 sol-la
si si si si do si fa# sol# la si

ĐK
do2 do2 si si la la, la la sol sol fa fa
re mi fa sol, la si la si fa mi
do re mi sol fa fa, fa sol la re2 do2 do2
la si do2 mi2, re2 do2 si la sol# la

do2 do2 si si la la, la la sol sol fa fa
re mi fa sol, la si la si fa mi
do re mi sol fa fa, fa sol la re2 do2 do2
la si do2 mi2, re2 do2 si la sol# la

do3 do3 si2 si2 la2 la2, la2 la2 sol2 sol2 fa2 fa2
re2 mi2 fa2 sol2, la2 si2 la2 si2 fa2 mi2
do2 re2 mi2 sol2 fa2 fa2, fa2 sol2 la2 re3 do3 do3
la2 si2 do2 mi2, re3 do3 si2 la2 sol#2 la2

do3 do3 si2 si2 la2 la2, la2 la2 sol2 sol2 fa2 fa2
re2 mi2 fa2 sol2, la2 si2 la2 si2 fa2 mi2
do2 re2 mi2 sol2 fa2 fa2, fa2 sol2 la2 re3 do3 do3
la2 si2 do2 mi2, re3 do3 si2 la2 sol#2 la2

sol-la si do2 re2 do2 si la do2 sol-la
re-mi fa sol la sol fa mi re
sol-la si do2 re2 do2 si la do2 sol-la
si si si si do si fa# sol# la si
  • Đinh Linh
  • Bùi Công Thơm