Tình yêu trong sáng

do re fa sol do2 la la sol la
fa sol la do2 re2 do2 do2 la do2
la sol fa la sol fa fa re do re2 do2 la sol la

do re fa sol do2 la la sol la
fa sol la do2 re2 do2 do2 la do2
la sol fa la sol fa fa re do re2 do2 la sol fa

fa2 mi2 re2 re2 re2 la re2 do2
la do2 re2 fa2 fa2 fa2 la2 sol2 fa2
do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 re2 do2 la do2
la do2 re2 fa2 fa2 fa2 re2 do2

fa2 mi2 re2 re2 re2 la re2 do2
la do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2
do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 re2 do2 la do2
la do2 re2 fa2 fa2 fa2 re2 do2

do re fa sol do2 la la sol la
fa sol la do2 re2 do2 do2 la do2
la sol fa la sol fa fa re do re2 do2 la sol fa
  • Hà Luyện
  • Thập Toàn
  • Sáo trúc Trường Sa
  • Dizi Linh