Trái đất này là của chúng mình

do2 do2 sol mi re sol do
do mi re fa sol re sol
mi sol do2 re2 do2 si do2 re2
re fa la si la sol la si

ĐK
mi sol do, la-si do2 la sol
la si sol, re2 mi2 mi2 re2 do2
  • Bé Bảo An