Về quê

TONE THẤPre2 re2 re2 do2 la sol la
re2 re2 re2 do2 la sol la
sol la-re, la do2 re2, sol la re, la sol la
do2 sol la, la sol fa re re

sol sol sol la sol la la
la mi la sol la re2-do2 la
la sol fa sol, fa sol la do2 re2 do2 sol la
do2 la sol sol sol fa sol la la
la mi la sol la re2-do2 la
la re2 fa2 mi2 mi2, mi2 re2 do2, mi2 re2 do2 re2 la do2 re2

-------------------------------------


TONE CAOla2 la2, la2 sol2 mi2 sol2 mi2 re2 mi2
la2 la2, la2 sol2 mi2 sol2 mi2 re2 mi2
re2 mi2 re2-la, re2 la2 la2, mi2 re2 mi2 sol2-la, la-re2 mi2 re2 mi2
mi2 sol2 mi2 re2 mi2, mi2 re2 do2 re2 do2 la la

re2 re2 re2 mi2 re2 mi2 mi2
mi2 si mi2 re2 mi2 la2 sol2 mi2
mi2 re2 do2 re2, mi2 re2 do2 re2, do2 re2 mi2 sol2-mi2 re2 mi2
mi2 sol2 mi2 re2, re2 do2 re2 mi2 mi2
mi2 si mi2, re2 mi2 la2 sol2 mi2
mi2 la2 do3 si2 si2, si2 la2 sol2, si2 la2 sol2, la2 mi2 sol2 la2 sol2 la2
  • NSUT Đinh Linh
  • NSUT Triệu Tiến Vượng
  • Nguyễn Vinh Quang
  • Sáo trúc Trường Sa
  • Mão Mèo