Việt Nam quê hương tôi

sol si do2 re2, re2 re2 mi2_re2_do2
sol_la re re sol, la do2 la sol
do2 re2 mi2, sol sol re re
do2_re2 sol_la_sol, sol re sol_mi_re_do
do2 re2 mi2 sol mi2 re2_do2_re2
do2 re2 sol sol re2 mi2_re2_do2

re do2 re2 mi2 re2 re2 mi2_re2_do2
sol_la re re sol, la do2 la sol
do2 re2 mi2, sol sol re re
do2_re2 sol_la_sol, sol re sol_mi_re_do
do2 re2 mi2 sol mi2 re2_do2_re2
sol2 mi2 re2, sol re2 mi2 re2 do2
  • Hà Luyện
  • Sáo trúc Trường Sa