Xuân này con không về

fa sol fa do do fa sol do2 do2
do2 re2 do2 sol sol do2 re2 fa2 fa2
fa2 sol2 fa2 do2 do2 re2 sol2 do2
do2 re2 do2 fa sol la, sol do2 do2 do2 la sol fa sol

fa sol fa do do fa sol do2 do2
do2 re2 do2 sol sol do2 re2 fa2 fa2
fa2 sol2 fa2 do2 do2 re2 sol2 do2
do2 re2 do2 fa sol la, sol do2 do2 do2 la sol do2 fa

fa2 re2 do2 si do2 sol do2 re2
re2 do2 sol do2 fa sol do2,
la sol la do2 fa re fa sol
do re fa sol sol si do2 do2
mi2 re2 do2 do2 sol do2 re2 mi2, mi2 re2 sol2 sol2 fa2 sol2 do2
  • NSƯT Đinh Linh
  • Bùi Công Thơm
  • Mão Mèo
  • Văn Anh